Sử Dụng Dịch Vụ

Cam kết giữa người dùng và Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời

Website Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời bao gồm nhiều trang web được thực hiện bởi Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời.

Website Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời được cung cấp đến bạn với điều kiện bạn đồng ý với mọi điều khoản ở đây. Việc bạn sử dụng Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời thể hiện sự chấp nhận của bạn với những điều khoản đó.

Về việc sửa đổi những điều khoản cam kết này

Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có quyền thay đổi những điều khoản liên quan đến những gì Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời đã cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở những chi phí liên quan đến việc sử dụng của website Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời .

Liên kết đến những công ty thứ ba

Website Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác ("Các Trang Liên Kết"). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm cả giới hạn của bất cứ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một Trang Liên Kết nào. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và các thành phần bên trong của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời về tổ chức cũng như những hoạt động của nó.

Không chấp nhận các hành vi sử dụng trái pháp luật hoặc bị cấm

Như là một điều kiện của việc sử dụng trang web Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời, bạn bảo đảm với Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời rằng bạn sẽ không sử dụng trang web Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Bạn không thể sử dụng trang web Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, gây quá tải hay gây ảnh hưởng tới sự vận hành của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời dưới mọi hình thức.

Sử dụng những dịch vụ thông tin

Trang web Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có thể chứa những dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, các trang web cá nhân, lịch, và/hoặc những thông điệp hay những phương tiện thông tin được thiết kế cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc một nhóm người. Bạn đồng ý sử dụng những dịch vụ thông tin chỉ để thông báo, gửi và nhận các thông điệp, những thành phần phù hợp và liên quan đến một Dịch vụ Thông tin cụ thể. Bạn đồng ý là khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không:

 • Phỉ báng, lăng mạ, quấy rối, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác.

 • Phổ biến, tải lên, truyền bá, gieo rắc bất cứ chủ đề, tên, thành phần hoặc thông tin không phù hợp, mang tính báng bổ, xỉ nhục, tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật

 • Tải lên những file bao gồm những phần mềm hoặc các thành phần khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn có tất cả những quyền đó hoặc đã nhận được đủ sự đồng ý cần thiết.

 • Tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất cứ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể gây tổn hại đến sự vận hành của các máy tính khác.

 • Quảng cáo, rao bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ vì bất cứ mục đích thương mại nào trừ khi những Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó.

 • Tải xuống bất cứ file nào được đưa lên bởi người sử dụng của Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết, là không thể được truyền bá một cách hợp pháp theo cách đó.

 • Làm sai hoặc xoá thẩm quyền tác giả, thông cáo pháp luật hoặc dấu hiệu chủ quyền hoặc nhãn mác của nguồn ban đầu của phần mềm hoặc những thành phần khác chứa đựng bên trong một file được tải lên.

 • Giới hạn hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ Thông tin.

 • Xâm phạm bất cứ chỉ số hạnh kiểm hoặc bất cứ nguyên tắc chỉ đạo nào khác có thể được áp dụng cho một Dịch vụ Thông tin cụ thể.

 • Thu thập những thông tin cá nhân của người khác như email, địa chỉ,... mà không được người đó cho phép.

 • Xâm phạm các quy tắc, điều lệ đang được áp dụng.
Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào mỗi Dịch vụ Thông tin hoặc tất cả vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.

Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định hoặc những quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của nhà chức trách, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc thành phần nào, toàn bộ hoặc một phần, tuỳ ý của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời.

Luôn luôn cẩn trọng khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con cái bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào, vì thế, Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động nào là hệ quả từ sự tham gia của bạn vào bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. Những người quản lý host không được uỷ quyền là người phát ngôn của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời, vì thế quan điểm của họ không nhất thiết là sự phản ánh quan điểm của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời.

Cách thành phần được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép và / hoặc sự phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải xuống các thành phần.

Các thành phần được cung cấp cho Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời hoặc được đưa lên các website của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời

Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời (bao gồm cả những phản hồi và những đề nghị, gợi ý) hoặc đưa lên, tải lên, nhập vào bất cứ website Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời nào hoặc các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, bằng sự đưa lên, tải lên, nhập vào các thông tin bạn cho phép Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời, các công ty chi nhánh của nó được phép sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet bao gồm, mà không có giới hạn, quyền được: sao lưu, phân phối, chuyển giao, đưa lên công chúng, thi hành công khai, mô phỏng, biên tập, dịch và sắp xếp lại những thông tin đó, và phổ biến tên tuổi của bạn gắn liền với tài liệu.

Không có sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng của những thông tin, như đã nói ở đây. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng những thông tin bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông tin nào vào bất cứ thời điểm nào Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời muốn.

Bằng việc đưa lên, tải lên, nhập vào những thông tin ấy bạn bảo đảm là bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến thông tin của bạn như đã nói ở phần này bao gồm, mà không có giới hạn, mọi quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, đưa lên, tải lên, nhập vào những thông tin đó.

Sự từ bỏ trách nhiệm pháp lý

Những thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bao gồm bên trong hoặc sẵn có ở Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có thể bao gồm những sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy, những thay đổi sẽ được định kỳ thêm vào những thông tin ở đây. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và những nhà cung cấp của nó có thể cải tiến và/hoặc thay đổi những nội dung bên trong Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời vào bất cứ lúc nào. Những lời khuyên nhận được từ Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không nên được dựa vào để ra những quyết định cá nhân, y tế, luật pháp hoặc tài chính và bạn nên hỏi ý kiến của những chuyên gia thích hợp cho những lời khuyên về hoàn cảnh của bạn.

Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và/hoặc những nhà cung cấp của nó không đại diện cho sự phù hợp, sự đáng tin cậy, sự có sẵn, hạn định và sự chính xác của những thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những hình ảnh có liên quan chứa đựng bên trong Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời vì bất cứ mục đích nào. Mở rộng ra theo những luật lệ hiện hành, tất cả những thông tin phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những hình ảnh có liên quan được cung cấp “là chính nó” mà không có một sự bảo đảm hoặc điều kiện trên bất cứ hình thức nào. Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và/hoặc những nhà cung cấp của nó do đó từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến những thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và những hình ảnh liên quan này, bao gồm tất cả những bảo đảm hoặc điều kiện mặc nhiên của tính có thể bán được của những thông tin, phần mềm, dịch vụ và những hình ảnh có liên quan.

Mở rộng ra theo những luật lệ hiện hành, trong bất cứ trường hợp nào Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và/hoặc những nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại trực tiếp, không trực tiếp, do sự trừng phạt, tổn hại do tai nạn, tổn hại vì một lý do đặc biết, tổn hại tự phát hay bất cứ tổn hại nào bao gồm cả tổn hại do mất mát về sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, phát sinh bên ngoài hoặc bên trong bất cứ cách nào liên quan đến việc sử dụng hay thi hành của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời. Nếu bạn không hài lòng với bất cứ điều khoản nào của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời hoặc với bất cứ điều khoản nào sử dụng trong này, cách giải quyết duy nhất của bạn là ngừng sử dụng website này.

Liên hệ dịch vụ: sonkaka12340@gmail.com

Kết thúc/Giới hạn truy cập

Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có quyền đơn phương chấm dứt hoặc hạn chế truy cập của bạn vào website của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và những dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. Việc sử dụng của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời không được cho phép ở bất cứ quyền hạn nào không có hiệu lực cho tất cả các điều khoản này, bao gồm cả sự không giới hạn của văn bản này. Bạn đồng ý là không có bất kỳ một sự liều lĩnh tập thể, bè phái, tuyển dụng, hoặc quan hệ môi giới nào tồn tại giữa bạn và Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời như là một kết quả của bản thoả thuận này. Hoạt động của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời phản ánh pháp luật hiện hành và những quá trình luật pháp, không có gì chứa đựng trong bản thoả thuận này cản trở quyền Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời tuân theo pháp luật hoặc các quá trình luật pháp liên quan đến việc sử dụng của bạn về Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời hoặc những thông tin được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời có liên quan đến việc sử dụng đó. Nếu phần nào của bản thoả thuận này được xác định là sai trái hoặc không thể thực hiện được trong pháp luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sự từ bỏ trách nhiệm pháp lý và những giới hạn pháp lý đã được thiết lập trước đó, thì những điều khoản sai trái hoặc không thể thực thi được sẽ được cho là được thay thế bởi những điều khoản đúng đắn, có thể thực thi gần nhất với dự định của những điều khoản cũ và những thoả thuận còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ khi được chỉ rõ ở đây, bản thoả thuận này cấu thành tất cả những thoả thuận còn lại giữa người sử dụng và Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời với sự liên quan với Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời và nó thay thế tất cả những liên lạc và thoả thuận trước đó và đương thời, dù là điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa người sử dụng và Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời trong mối liên quan với Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời. Một bản in của bản thoả thuận này và tất cả các chú ý dưới dạng điện tử sẽ được thừa nhận theo luật pháp hoặc những quá trình quản lý dựa vào hoặc liên quan đến bản thoả thuận này đưa ra trong cùng điều kiện như những văn bản thương mại khác và được ghi theo nguyên bản và duy trì trên bản in. Chính mong muốn của các bên là văn bản này và những tài liệu liên quan được in ở tiếng Việt.

Những chú ý về bản quyền và thương hiệu:

Tất cả nội dung của Công ty cổ phần năng lượng Bình Yên, Cung cấp Dịch vụ EPC và O&M điện mặt trời là: Copyright by www.binhyenenergy.vn và / hoặc các nhà cung cấp của nó. All rights reserved.

Thương hiệu

Tên của các công ty và các sản phẩm đề cập đến ở đây có thể là thương hiệu của từng chủ nhân của nó.

Những công ty, tổ chức, sản phẩm, người và sự kiện ví dụ được miêu tả ở đây là hư cấu. Không có sự liên quan nào với các công ty, tổ chức , sản phẩm, cá nhân hoặc sự kiện là có chủ đích hoặc hàm ý.

Tất cả các quyền lợi không được trực tiếp công nhận ở đây đều được tôn trọng.
19 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.binhyenenergy.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin